Karusellmodell
(Centripetalkraft)

Hastighet och rörelseriktning för en kropp i rörelse förblir konstanta enligt Newton 1:a lag (tröghetslagen), om ingen resulterande kraft verkar på den. Vid cirkulär rörelse verkar en resulterande kraft, centripetalkraften, i riktning in mot rotationscentrum. Denna förenklade karusellmodell visar denna kraft.

Om man väljer den andra av de fyra knapparna uppe till höger, kommer tyngdkraftsvektorn för var och en av de åtta pendelmassorna att delas upp i två komponenter: en komponent parallell med linan (blå) och en komponent horisontell, riktad in mot centrum (röd). Eftersom enligt Newtons 3:e lag (kraft och motkraft) summan av den förstnämnda komponenten (blå) och motsvarande reaktionskraft på linan(violett) är noll, motsvarar den röda komponenten den resulterande kraft som verkar på massan. Denna kraft är centripetalkraften.

Förutom en simulering av karusellen, med eller utan kraftpilar, erbjuder programmet en enkel 2-dimensionell skiss över kraftvektorerna viktiga värden för den cirkulära rörelsen.

Om man exakt vill iaktta kraftpilarna, kan man stanna rotationen genom att använda "Pause / Resume"-knappen eller göra rörelsen 10 gånger långsammare med "Slow Motion". Textrutorna gör det möjligt att variera parametrarna inom vissa gränser (glöm inte trycka "Enter"!).

Anmärkning: Simuleringen förutsätter en cirkulär rörelse med konstant vinkelhastighet. Vad som händer just då vinkelhastigheten ändras framgår ej. Luftmotståndet negligeras likaså.